اگه پســـــــــــــــرا نبودن

اگه پسرا نبودن کی مامانا رو دق می داد؟
.
.
اگه پسرا نبودن کی خونه رو می کرد باغ وحش؟
.
.
اگه پسرا نبودن تو دانشگاه استاد کیو ضایع می کرد؟
.
.
.
اگه پسرا نبودن دخترا به چی می خندیدن؟
.
.
اگه پسرا نبودن دخترا کیو سر کار می ذاشتن؟
.
.
اگه پسرا نبودن دخترا کیو تیغ می زدن؟
.
.
اگه پسرا نبودن کی تو کلاس می رفت گچ می یاورد؟
.
.
اگه پسرا نبودن کی آشغالا رو می ذاشت جلوی در؟

.
/ 12 نظر / 11 بازدید
نمایش نظرات قبلی
بهراد...@

قدم زدن در پیاده رو جای خالی تو را به رخم میکشد! برای همین همیشه دوست داشتم روی جدول ها راه بروم...

بهراد...@

بسترم صدف خالی یک تنهایی است و تو چون مروارید گردن آویز کسان دگری ........

بهراد...@

هميشه تنهايي رو اينطوري برا خودم تعريف ميكردم اينكه مخاطب خاصت بره و تنهات بزاره يادت بره آهنگ زنگ گوشيت چي بوده ولي حالا ميفهميدم تنهايي اينكه خانوادت بهت بگن ديگه ازت خسته شديم تحملت سخته برامون يا بود و نبودت فرقي نداره

بهراد...@

درغريبى هرچه ناليدم كسى يادم نكرد،عاشقى خاكسترم كردويارهم يادم نكرد،سوزدل آواره ام كردهيچكس باورنكرد،ازعطش عشق آتش گرفتم سينه فريادم نكرد،خاك غربت پرپرم كرد هيچ كس خاكم نكرد...

بهراد...@

عجب دنياييستحتي باافزودنيهاي غيرمجازهماعتباري ب ماندگاري رابطه ها نيست

بهراد...@

اونقدر که مار تو آستینم پروروندم،قارچ پرورش داده بودم الان یکی از کارآفرین های نمونه مملکت بودم......[نیشخند][زبان][شوخی]

بهراد...@

يه سري از حرفها هستند كه امكان نداره بشه به گفتار تبديلشون كرد......... اين حرفها معمولا به اشك تبديل ميشه................

بهراد...@

همه گفتند : بخشش از بزرگان است؛ من بخشیدمش و هیچکس نگفت چقدر بزرگ شدی؛ همه گفتند : بلد نبودی حقت را بگیری ......!

bahar

ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּּּּּ ּ ּ ּ ּ \____________________ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞,ּ ּ ּ ּ ּ ּ \¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ֹֹ\ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ۞۞,ּּּ ּ ּ ּ\ تبادل لینک کنیم؟؟!! ִ \ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ۞ּ ּ ּּ۞۞ـּ ּ ּ ּ\__________________̲̲/_̲ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ\¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ ּּ ۞۞ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ\ ּ ـ۞۞ּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ּ ـ۞۞ּ ּ \ּ ּ ּ ۞۞ ּ ۞۞ـּ ּ ּ ۞۞ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ּ ּ ـ۞۞ּּ ּ \ּ ּ ּ ּ۞۞ ּ ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ּ ּ۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞۞ ֹֹֹֹ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯\¯¯¯¯¯¯¯¯ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ ִִִ ۞ִ۞ ִִִ ִ ִ ִ ִ ִ ִ